Skontaktuj się ze mną:

Wszystkie pola są wymagane gwiazdką (*)

Dane administratora danych osobowych

Aventura Post GmbH

Am Unisys - Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Niemcy

Aventura Post GmbH, reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego - Jürgen Bőttcher, z siedzibą przy Am Unisys - Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Niemcy (numer Rejestru Handlowego 101533, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Frankfurcie nad Menem). Numer VAT-ID DE300476958

W przypadku pytań dodatkowych prosimy o wysłanie emaila na adres: info@aventurapost.com.

kontakt forma

Skontaktuj się z nami

Internetowe rozstrzyganie sporów na terenie EU

Platforma Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów:www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej

Aventura Post GmbH ma prawa do wszystkich tekstów, grafiki, a także układu, kodu HTML i skryptów. Każde dalsze użycie wymaga wyraźnej zgody Aventura Post GmbH

Oświadczenia o ochronie danych osobowych spółki Aventura Post GmbH

Ochrona danych jest dla spółki Aventura Post GmbH - (zwanej dalej "Aventura/nas/my"), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Niemcy, reprezentowanej przez dyrektora zarządzającego Héctora Martineza - bardzo szczególną kwestią. W związku z tym chcemy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu ewentualnego pozyskiwania, przechowywania, przekazywania i/lub wykorzystania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (RODO). Aby się z nami skontaktować, oprócz naszego tradycyjnego adresu pocztowego mogą Państwo skorzystać z następującego adresu e-mail: info@aventurapost.com.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: privacy@aventurapost.com.

    W niniejszym oświadczeniu poinformujemy Państwa o aspektach istotnych w kontekście ochrony danych, w szczególności o:
  • gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych,
  • przekazywaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych oraz
  • Państwa prawach.

1. Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i przechowywane

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej poprzez wypełnianie pól informacyjnych i/lub kontaktują się Państwo z nami i/lub po prostu odwiedzają naszą stronę internetową, mogą być przez nas gromadzone następujące dane osobowe:

  • Gromadzimy i przetwarzamy jedynie dane osobowe, które zostały nam udostępnione przez Państwa podczas nawiązania kontaktu za Państwa wiedzą poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Gromadzonymi danymi osobowymi mogą być w szczególności następujące podawane dane: nazwisko, imię, adres, firma, kraju i adres e-mail oraz ewentualnie inne podane przez Państwa dane. Firma Aventura nie pozyskuje innych Państwa danych.
  • Dane osobowe, które mogą być zbierane w wyniku Państwa wizyty na naszej stronie, to w szczególności obszar danych, dane lokalizacji i czasu, adresy IP oraz pozostałe dane komunikacyjne, które są udostępniane przez Państwa komputer.

Do wyżej wymienionych danych można zapisać dodatkowo także dalsze dane, takie jak w szczególności lokalny czas, strefy czasowe i dane dotyczące wykorzystywania.

Ponadto podczas wizyty naszej strony internetowej mogą być gromadzone i wykorzystywane dane statystyczne. Dane statystyczne to między innymi dane dotyczące zastosowania specjalnej przeglądarki internetowej oraz jej modelu.

2. Jak i dlaczego Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i przekazywane oraz do czego są one wykorzystywane

Jeżeli udostępniają nam Państwo dane osobowe za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, wykorzystujemy te dane tylko do realizacji żądanych przez Państwa usług, jak również związanej z tym administracji technicznej; w tym kontekście zwracamy uwagę, że dane osobowe podane przez Państwa w ramach zamierzonej wysyłki e-maili reklamowych i/lub w formularzu kontaktowym wykorzystujemy do utworzenia i przechowywania Państwa danych kontaktowych w naszym programie kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Nie gromadzimy bezpośrednio Państwa pozostałych danych osobowych.

Państwa dane osobowe może nam również przekazać jeden z naszych partnerów, na którego stronie zarejestrowali się Państwo i udzielili swojej wyraźnej zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W ramach wysyłki e-maili reklamowych możemy więc czasami skorzystać z takiej możliwości i wysłać reklamę pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail. Reklama obejmuje także produkty osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Z przetwarzaniem Państwa danych osobowych wiąże się także możliwość ewentualnego dochodzenia przysługujących Państwu praw (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), co wynika z pkt. 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Ponadto może dojść do przekazania Państwa danych osobowych w przypadkach, w których jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub jeśli byłoby to konieczne do egzekwowania pozostałych praw/roszczeń lub obrony prawnej, o ile byłoby to oparte na uzasadnionych interesach organizatora lub innych osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ta sama zasada obowiązuje w przypadku (także częściowego) zakupu lub (także częściowej) sprzedaży wartości firmy lub aktywów, w przypadku innego przejęcia naszej firmy przez osobę trzecią, w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego lub odrzucenia wszczęcia postępowania upadłościowego ze względu na brak masy upadłościowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim w celach reklamowych. Oczywiście mogą Państwo w dowolnym czasie sprzeciwić się wysyłce e-maili reklamowych. Informacje o odpowiednim prawie do wycofania zgodny są podane w punkcie 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

3. Gdzie i jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe oraz dokąd możemy wyeksportować Państwa dane

a) Dane osobowe są przechowywane przez nas w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przechowywane w państwa trzecich ani do nich przekazywane.

b) O ile nie nastąpiło usunięcie lub zablokowanie danych zgodnie z przysługującymi Państwu prawami, z którymi można zapoznać się w punkcie 5, Państwa dane są trwale przechowywane w wymienionych wyżej celach.

Po ewentualnym wycofaniu zgody na przetwarzanie danych i/lub wyrażeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych są Państwo umieszczeni na naszej tzw. liście zablokowanych. Oznacza to, że nie wykorzystujemy już Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Państwa dane przechowujemy wówczas wyłącznie do celów prawnych (np. obowiązek przedstawienia dowodu, obrona i egzekwowanie roszczeń itp.) i usuwamy je po upływie czterech lat, o ile nie przemawiają przeciwko temu istotne powody albo odpowiednie przetwarzanie danych jest dozwolone z innych powodów, np. na podstawie ponownie udzielonej zgody.

Ponadto postępujemy w taki sam sposób, jeśli w ciągu 24 miesięcy nie wykorzystywaliśmy Państwa danych osobowych, tzn. nie używaliśmy ich do własnych celów marketingowych lub celów marketingowych naszych klientów.

4. Ochrona Państwa danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności - administracyjne/organizacyjne, techniczne i fizyczne - w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionym przekazywaniem, nieuprawnioną zmianą oraz zniszczeniem. Państwa dane są więc chronione w szczególności w ramach kontroli dostępu (bezpieczna lokalizacja serwera, do którego dostęp jest udzielany tylko zgodnie z określoną procedurą bezpieczeństwa; 128-bitowe szyfrowanie transmisji danych, nadawanie indywidualnych haseł, menu i uprawnień dla pracowników, aktualne oprogramowanie antywirusowe; indywidualne uprawnienia dostępu dla pracowników za pomocą kont osobistych, wymogów identyfikacji i potwierdzenia tożsamości), kontroli przekazywania (ciągła kontrola i wskazówki dla osób uprawnionych, brak lokalnego przechowywania danych, protokołowanie wszystkich eksportów i transferów danych), kontroli wejściowej (weryfikacja konta, protokołowanie za pomocą znacznika czasu i hosta), kontroli zlecenia (ciągła kontrola przez dyrektora zarządzającego i inspektora danych osobowych, jednoznaczne formułowanie umów w odniesieniu do wytycznych zgodnie z § 62 BDSG lub art. 28 RODO w porozumieniu z inspektorem danych osobowych i zarządem) oraz kontroli dostępności (ogólne środki bezpieczeństwa dostawcy usług internetowych [zasilacz awaryjny UPS, halonowa instalacja gaśnicza itp.], z powrotem streaming do innych ogólnych zabezpieczeń hosta [np. ups, halon gazowni itp], przesyłanie strumieniowe kopii bezpieczeństwa do innego miejsca [ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa, patrz kontrola dostępu] każdej nocy, dublowanie na dwóch dodatkowych dyskach twardych, programy antywirusowe).

Mimo tych środków ostrożności z uwagi na niebezpieczny charakter internetu nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych na naszej stronie internetowej. Dlatego przekazywanie wszelkich danych przez Państwa na naszej stronie internetowej odbywa się na Państwa własne ryzyko.

5. Do czego są Państwo uprawnieni

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby, w tym pochodzenia oraz odbiorcy Państwa danych, a także celu przetwarzania danych, w dowolnym momencie.

Ponadto mają Państwo prawo zażądać od nas w dowolnym momencie poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby (art. 16 RODO). Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli zaistnieje jeden z podanych w art. 18 ust. 1 RODO warunków, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych, które dotyczą Państwa osoby.

Ponadto są Państwo uprawnieni do wycofania ewentualnie udzielonej zgodny (zgód) na przetwarzanie Państwa danych osobowych ze skutkiem w przyszłości (art. 7 RODO). Tego rodzaju wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa jednak na legalność dotychczasowych procesów przetwarzania.

Ponadto mają Państwo prawo zażądać od nas przygotowania danych osobowych w formacie, który umożliwia ich przekazanie innemu podmiotowi (art. 20 RODO).

Zgodnie z warunkami art. 21 ust. 1, 2 i 3 RODO mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych ze względów wynikających ze szczególnej sytuacji Państwa osoby.

Ponadto mają Państwo prawo do usunięcia Państwa danych oraz egzekwowania prawa do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO. Jeżeli w tym względzie spełnione zostaną wymogi prawne, będziemy postępować także bez otrzymania odpowiedniego żądania z Państwa strony i usuniemy Państwa dane osobowe.

Aby wyegzekwować wymienione w tej części prawa, prosimy skontaktować się z nami pod adresem Aventura Post GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstraße 22, 64283 Darmstadt, Niemcy lub pod adresem poczty elektronicznej: info@aventurapost.com

Ostatecznie istnieje możliwość złożenia ewentualnej skargi do właściwego dla firmy Aventura Post GmbH urzędu nadzorującego, tj. Heskiego Inspektora Danych Osobowych (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, skrytka pocztowa 31 63, 65021 Wiesbaden, Niemcy) lub każdego innego urzędu nadzorującego.

6. Pliki dzienników serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera. Są one automatycznie przekazywane do nas za pośrednictwem przeglądarki. Są to dane dotyczące rodzaju/wersji przeglądarki, wykorzystywanego systemu operacyjnego, adresu URL, nazwy hosta odwiedzającego komputera, czas wysłania żądania na serwer. Danych tych nie można przyporządkować do żadnej osoby. Dane te nie są również scalane z innymi źródłami danych. Jeżeli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na bezprawne wykorzystywanie, zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli tych danych.

7. Dane użycia i pliki cookie

Nie gromadzimy danych użycia, a także nie stosujemy plików cookie.

8. Osoby niepełnoletnie

Ta strona, razem z oświadczeniem o ochronie danych osobowych, nie jest skierowana do osób niepełnoletnich. Świadomie nie gromadzimy, wykorzystujemy ani nie przekazujemy danych osobowych osób niepełnoletnich.